اعلام رای اصلاحی کمیته انضباطی درخصوص دربی ۱۰۲

کمیته انضباطی رای اصلاحی دیدار پرسپولیس و استقلال را صادر کرد.

اعلام رای اصلاحی کمیته انضباطی درخصوص دربی ۱۰۲

به گزارش مملکت آنلاین، با اعلام کمیته انضباطی؛ نظر به اینکه در بندهای ۱ و ۲ دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۷ عبارت » در نیم فصل دوم بعد از در مسابقه رسمی سهواً از قلم افتاده است دادنامه صادره فوق بشرح مذکور بر اساس بند ۱۵ از ماده ۲۱ مقررات انضباطی اصلاح می شود.

رأی اصلاحی صادره نیز قابل تجدید نظرخواهی بوده و ارائده رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلاحی ممنوع می باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر