صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب تثبیت وضع موجود می شود

معاون رئیس قوە قضاییە و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با اشارە بە اینکە ثبت اراضی کشاورزی منجر بە از بین رفتن فساد و زمین‌خواری خواهد شد، گفت: صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب تثبیت وضع موجود می شود.

صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب تثبیت وضع موجود می شود

به گزارش مملکت آنلاین، حسن بابایی امروز (۲۲ اردیبهشت) در جلسە شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کردستان،‌مردمی بودن را یکی از شاخصەهای اصلی قوە قضاییە ذکر و اظهار کرد: یکی از تاکیدات رئیس قوە قضاییە در ماە مبارک رمضان، حضور معاونین قوە قضاییە در مساجد است. 

وی در خصوص طرح«جهاد خدمت» گفت: در راستای انجام این طرح هر مدیر واحد ثبتی ملزم بە حضور در پنج مسجد است.

وی بە لزوم صدور اسناد برای اراضی کشاورزی اشارە و اضافە کرد: انجام این طرح همراهی و همدلی همە مدیران را می‌طلبد.

بابایی، صدور سند برای اراضی روستایی و بافت حاشیەای استان کردستان را امری ضروری دانست و عنوان کرد: صدور سند برای اراضی کشاورزی، سواحل، دریاچە‌ها و ...موجب حفظ اراضی ملی خواهد شد.

 وی با اشارە بە اینکە ثبت اراضی کشاورزی منجر بە از بین رفتن فساد و زمین‌خواری خواهد شد، گفت: صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب تثبیت وضع موجود می شود.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: هرمدیری کە در بحث ثبت اراضی و حدنگاری اراضی کوتاهی کند با آن‌ها برخورد خواهد شد. 

بابایی خاطرنشان کرد: انجام حدنگاری‌ها و صدور سند برای اراضی ۳۰ تا ٤۰ درصد از ورودی‌های دادگستری را کاهش می دهد.

علی فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامە از صدور یک میلیون سند برای اراضی کشاورزی در کشور، خبر داد و اظهار کرد: استان کردستان یکی از استان‌های کشور بوده کە بیشتر اراضی آن کشاورزی است.

وی با اشارە بە اینکە استان کردستان در زمینە حدنگاری اقدامات مطلوبی انجام دادە است گفت: در حال حاضر ۱٥ درصد از اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شدە است.

فلاحی تصریح کرد: ۱٦ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دارای سند هستند کە ۱٥ درصد آن در سال گذشتە صادر شدە است.

حجت‌الاسلام حسین حسینی، مدیرکل دادگستری استان کردستان در ادامە این نشست افزود: تا کنون ۹٨ درصد از اراضی منابع طبیعی استان کردستان تثبیت شدە است.

وی اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاەها بە ویژە منابع طبیعی، سازمان ثبت احوال و قوە قضاییە سبب اقدمات خوبی شدە است.

مدیرکل دادگستری استان کردستان بیان کرد: با اداراتی که در اجرای طرح حدنگار همکاری نداشته باشند برخورد قانونی خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسینی ادامە داد: خوشبختانە اقدامات مطلوبی در حوزە اراضی ملی در استان انجام شدە است.

حجت‌الاسلام حسین حسینی با اشارە بە مشکلات قانونی موجود در بحث تثبیت اراضی کشاورزی یادآور شد: علی‌رغم ورود به این بحث از ابتدای سال‌جاری هنوز مشکلاتی در اجرای فرایند این طرح وجود دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر